Regulamin

REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO W GAJU

1. Administratorem cmentarza jest Proboszcz Parafii p.w. Narodzenia NMP w Gaju (tel. 12 270 15 47), a bezpośrednio w jego imieniu porządku pilnuje i konieczne prace wykonuje Zarządca cmentarza – p. Bogusław Przetocki (tel. 888 165 688), który jest też grabarzem.
2. Cmentarz służy trzem parafiom: Gaj, Libertów i Opatkowice.

3. Grzebanie zmarłych odbywa się według kolejności miejsc i zgodnie z planem zagospodarowania sektorów.

4. Cmentarz jest otwarty wiosną i latem od godz. 7:00 do 21:00, a jesienią i zimą od godz. 8:00 do zmroku.

5. Parafia w Gaju jest właścicielem gruntów, drzewostanu i grobów, jako ściśle związanych z gruntem.

6. Za miejsce na cmentarzu i zezwolenie na wybudowanie pomnika pobierana jest opłata.

7. Osoba, która opłaca miejsce, staje się jego dzierżawcą na 20 lat. W tym czasie jest zobowiązana do stałej troski o stan i wygląd grobu, nagrobka i jego bezpośredniego obejścia.

8. Na wszelkie prace prowadzone na cmentarzu należy uzyskać zgodę Administratora:pogrzeb, ekshumację zwłok, przeniesienie do innego grobu,

⇒ budowę nowego pomnika (wymiary wcześniej uzgodnić z Zarządcą),

⇒ remont pomnika, np. naprawa, bądź wymiana płyty, tablicy,

⇒ budowę ławek, kwietników i innych elementów zdobniczych przy grobie, gdyż budowane bez zgody mogą być rozebrane.

 

9. Zabrania się:

⇒ wjazdu pojazdami mechanicznymi bez zgody Zarządcy cmentarza,

⇒ samowolnego nasadzania i usuwania drzew i krzewów,

⇒ pozostawiania w kontenerach śmieci nie pochodzących z cmentarza.

10. Cmentarz jest świętym miejscem spoczynku zmarłych i miejscem modlitwy, dlatego osoby

przebywające na jego terenie zobowiązane są do zachowania spokoju, porządku i czystości.

11. Prace budowlane i remontowe wolno przeprowadzać tylko w dni powszednie po wcześniejszym zgłoszeniu Zarządcy cmentarza.

12. Na terenie cmentarza zabroniony jest handel i wszelkie czynności naruszające powagę tego miejsca.

 

U Administratora cmentarza, czyli w kancelarii parafialnej w Gaju (tel. 12 270 15 47) ustalić dzień i godzinę pogrzebu, oraz opłacić miejsce na cmentarzu. Należy też przynieść KARTĘ ZGONU potwierdzoną w USC i kopię Aktu Zgonu z USC. Opłaty pobierane za miejsce na cmentarzu przeznaczone są na:

⇒ Utrzymanie porządku na cmentarzu;

⇒ Dostępność do wody i prądu;

⇒ Wywóz śmieci (zwiędłe kwiaty, wieńce, lampki, znicze);

⇒ Opłatę za internetowy dostęp do danych o pochowanych;

⇒ Utwardzanie przejść, alejek i wykonanie nowych.

 
PODSTAWA PRAWNA REGULOWANIA PRAWA DO GROBU

Art. 10.1. ustawy z dn. 31.01.1959 o cmentarzach i chowaniu zmarłych stanowi:
Prawo pochowania zwłok ludzkich ma najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, a mianowicie:

1) pozostały małżonek

2) krewni zstępni (dzieci, wnuki)

3) krewni wstępni (rodzice, dziadkowie)

4) krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa (rodzeństwo i ich krewni)

5) powinowaci w linii prostej do pierwszego stopnia (krewni współmałżonka).

Uwaga! Art. 10.1 stosuje się odpowiednio:

Przy przyznawaniu prawa do dysponowania grobem po śmierci dotychczasowego dysponenta.
Przy zgodzie na ekshumację.