Możliwość przystąpienia do spowiedzi w naszej parafii – pół godziny przed każdą Mszą św.

 

Co warto wiedzieć o sakramencie pokuty i pojednania?

 

Czym jest sakrament pokuty i pojednania?

– Nie da się zrozumieć sensu tego sakramentu bez uznania faktu grzechu. Grzech jest przede wszystkim obrazą Boga i zerwaniem jedności z Nim, ale także naruszeniem komunii z Kościołem. Sakrament pokuty i pojednania jest aktem Bożej miłości, która odbudowuje, naprawia i ulecza to, co zostało zburzone, zepsute i zranione przez grzech.

 

Skąd nazwa „sakrament pokuty i pojednania”?

– Pierwszy człon tej nazwy („sakrament pokuty”) nawiązuje do starożytnej tradycji Kościoła, według której człowiek, który dopuścił się grzechu musiał na pewien czas opuścić wspólnotę wierzących i odbyć pokutę. Drugi człon („sakrament pojednania”) wskazuje na najważniejszy skutek tego sakramentu: pojednanie grzesznika, „syna marnotrawnego” z Ojcem Niebieskim i ze wspólnotą Kościoła.

 

Jak należy się przygotować do spowiedzi?

– każda dobra spowiedź powinna zawierać pięć niżej wymienionych kroków:

1) Rachunek sumienia – jest to wewnętrzna refleksja, której celem jest przypomnienie sobie wszystkich grzechów z okresu od ostatniej spowiedzi;

2) Żal za grzechy – jest bólem duszy i znienawidzeniem popełnionego grzechu. Żal za grzechy, który wypływa z miłości do Boga, jest nazywany „żalem doskonałym”, natomiast żal, który rodzi się z rozmyślania nad brzydotą grzechu lub z lęku przed potępieniem, jest określany jako „żal niedoskonały”.

3) Postanowienie poprawy – wynika z żalu: jeśli ktoś żałuje popełnionego czynu, nigdy więcej nie będzie chciał się go dopuścić; spowiada się nieważnie ten, kto wyznaje grzech z zamiarem popełnienia go ponownie.

4) Wyznanie grzechów (spowiedź) – należy szczerze wyznać przed kapłanem wszystkie grzechy ciężkie, które przypomniały się w rachunku sumienia. Wyznawanie grzechów powszednich (lekkich) nie jest konieczne, ale zalecane.

5) Zadośćuczynienie – polega na naprawieniu (o ile to możliwe) szkód wyrządzonych bliźniemu (np. przywrócić dobrą sławę osobie przez nas oczernionej). Nakładana przez spowiednika pokuta ma na celu skierować penitenta na drogę nawrócenia, która zaczyna się od zadośćuczynienia Panu Bogu i podjęcia wysiłku przemiany własnego życia.

 

Jak często należy przystępować do sakramentu pokuty i pojednania?

– Częstotliwość przystępowania do spowiedzi jest związana z poziomem zaangażowania religijnego katolika. Każdy wierny jest zobowiązany przynajmniej raz w roku wyznać wszystkie swoje grzechy. Jest to jednak tylko „minimum”, do którego nie należy się ograniczać. Każdy, komu zależy na rozwoju życia wiarą powinien spowiadać się regularnie, np. w pierwsze piątki miesiąca. W sytuacji grzechu ciężkiego najlepiej przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania natychmiast po jego popełnieniu, gdyż trwanie w grzechu ciężkim pogarsza stan duszy i prowadzi do pomnażania się zła.