Sakrament małżeństwa

Informacje praktyczne

Ślub w naszym kościele mogą zawrzeć pary, gdy narzeczona lub narzeczony rzeczywiście mieszkają (a nie są tylko zameldowani) na terenie parafii w Gaju. W innych przypadkach ślub możliwy jest za zgodą proboszcza.

Ze względów sanitarnych śluby odbywają się w soboty o 14.00 lub. 15.30.

W innych terminach tylko za zgodą proboszcza. Przy rezerwacji terminu składana jest ofiara na kościół w kwocie 200.00 zł. i ustalany jest wstępnie termin spotkania na spisanie protokołu, nie wcześniej niż 6 m-cy i nie później niż 3 m-ce przed datą ślubu.

Najważniejszym dokumentem jest metryka chrztu, wydana z adnotacją, że przeznaczona jest do zawarcia sakramentu małżeństwa i nie wcześniej, niż 6 m-cy przed datą spisania protokołu przedślubnego.

Pozostałe dokumenty i dane, które należy przygotować na spisanie protokołu:

– aktualny dowód osobisty
– zaświadczenie z USC stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
– indeksy z religii lub świadectwo ukończenia szkoły z zapisem o uczęszczaniu na religię
– zaświadczenie o odbytych katechezach dla narzeczonych oraz spotkaniach w poradni
– data I Komunii św.
– dane świadków: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania,
– fotokopia licencji fotografa i kamerzysty na wykonywanie zdjęć i kręcenie filmów w obiektach sakralnych. Użycie drona na terenie parafialnym wymaga zgody proboszcza.

Po spisaniu protokołu narzeczeni kontaktują się z firmą Ecclesia Service (Anna Wojtyczek, zakrystianka, 791428808), która w imieniu proboszcza sprawuje wyłączną pieczę nad kościołem. Przygotowanie kościoła (bez dekoracji kwiatowej) jest płatne wg stawek firmy Ecclesia Service. Dekorację kwiatową również wykonuje firma Ecclesia Service na podstawienie indywidualnych uzgodnień. Wykonanie dekoracji kwiatowej przez podmiot zewnętrzny możliwe jest jedynie za zgodą proboszcza, na warunkach określonych przez firmę Ecclesia Service i jest odpłatne wg stawek tej firmy.

Nie później niż miesiąc przed datą ślubu narzeczeni kontaktują się z panem Organistą (Jacek Kołodziejczyk 605059675), którego firma ma wyłączność na wykonywanie oprawy muzycznej podczas nabożeństw w kościele Narodzenia NMP w Gaju. Zamówione usługi są płatne wg stawek firmy pana Organisty. Za zgodą pana Organisty i po zapłaceniu odstępnego, istnieje możliwość zaproszenia innego organisty.

Nie później niż tydzień przed datą ślubu w kancelarii parafialnej odbywa się ostatnie spotkanie na którym sprawdzane są wszystkie dokumenty i omawiana jest liturgia sakramentu małżeństwa. Na tym spotkaniu narzeczeni składają ofiarę na utrzymanie księży pracujących w parafii w Gaju. Ofiara na utrzymanie księży jest składana również wtedy, gdy ceremonii będzie przewodniczył inny duchowny. Kwota ofiary jest jawna i zostanie opublikowana na stronie internetowej parafii.

Przy wyjściu z kościoła para młodych może być obsypana pieniędzmi lub słodyczami. Zabronione jest obsypywanie ryżem lub konfetti ze sztucznych materiałów.

Składka w czasie Mszy św. ślubnej przeznaczona jest na dzieła miłosierdzia prowadzone przez parafię. Jest to wyraz dzielenia się radością i weselem Państwa Młodych i ich Gości z potrzebującymi.

Obrzęd Sakramentu Małżeństwa

Po homilii wszyscy wstają, a narzeczem zbliżają się do ołtarza i stają przed kapłanem. Kapłan mówi do narzeczonych:

Celebrans: N. i N, wysłuchaliście słowa Bożego i przypomnieliście sobie znaczenie ludzkiej miłości i małżeństwa. W imieniu Kościoła pytam was, jakie są wasze postanowienia.

N. i N., czy chcecie dobrowolnie i bez żadnego przymusu zawrzeć związek małżeński?

Narzeczeni: Chcemy.

Celebrans: Czy chcecie wytrwać w tym związku w zdrowiu i w chorobie, w dobrej i zlej doli, aż do końca życia?

Narzeczeni: Chcemy.

Następne pytanie można opuścić, jeżeli przemawiają za tym okoliczności, np. starszy wiek narzeczonych.

Celebrans: Czy chcecie z miłością przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, którym was Bóg obdarzy?

Narzeczeni: Chcemy.

HYMN DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Celebrans: Prośmy Ducha Świętego, aby uświęcił ten związek i dał narzeczonym łaskę wytrwania. Niech ich miłość przez Niego umocniona, stanie się znakiem miłości Chrystusa i Kościoła.

Wszyscy stojąc śpiewają hymn do Ducha Świętego.

1. O Stworzycielu, Duchu, przyjdź,
Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg.
Niebieską łaskę zesłać racz
Sercom, co dziełem są Twych rąk.

2. Pocieszycielem jesteś zwan
I Najwyższego Boga dar.
Tyś namaszczeniem naszych dusz,
Zdrój żywy, miłość, ognia żar.

3. Ty darzysz łaską siedemkroć,
Bo moc z prawicy Ojca masz.
Przez Boga obiecany nam,
Mową wzbogacasz język nasz.

4. Światłem rozjaśnij naszą myśl,
W serca nam miłość świętą wlej
I wątłą słabość naszych ciał
Pokrzep stałością mocy Twej.

5. Nieprzyjaciela odpędź w dal
I Twym pokojem obdarz wraz.
Niech w drodze za przewodem Twym
Miniemy zło, co kusi nas.

6. Daj nam przez Ciebie Ojca znać,
Daj, by i Syn poznany był.
I Ciebie, jedno tchnienie Dwóch,
Niech wyznajemy z wszystkich sił. Amen.

ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA

Celebrans: Skoro zamierzacie zawrzeć sakramentalny związek małżeński, podajcie sobie prawe dłonie i wobec Boga i Kościoła powtarzajcie za mną słowa przysięgi małżeńskiej.

Narzeczeni zwracają się do siebie i podają sobie prawe dłonie. Kapłan wiąże je końcem stuły.

Narzeczony powtarza za kapłanem:

Ja N., biorę Ciebie, N., za żonę i ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny, i Wszyscy Święci.

Następnie powtarza narzeczona:

Ja, N. biorę Ciebie, N., za męża i ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny, i Wszyscy Święci.

POTWIERDZENIE MAŁŻEŃSTWA

Celebrans: „Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela”. Małżeństwo przez was zawarte, ja powagą Kościoła katolickiego potwierdzam i błogosławię w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Wszyscy: Amen.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO OBRĄCZEK

Celebrans: Pobłogosław, Boże, te obrączki, które poświęcamy + w Twoim imieniu; Spraw, aby ci, którzy będą je nosić, dochowali sobie doskonałej wierności, trwali w Twoim pokoju, pełnili Twoją wolę i zawsze się miłowali. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Wszyscy: Amen.

NAŁOŻENIE OBRĄCZEK

Celebrans: Na znak zawartego małżeństwa nałóżcie sobie obrączki.

Mąż nakłada na serdeczny palec żony obrączkę przeznaczoną dla niej, mówiąc:

N., przyjmij tę obrączkę jako znak mojej miłości i wierności. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Także żona nakłada na serdeczny palec męża obrączkę przeznaczoną dla niego, mówiąc:

N. przyjmij tę obrączkę jako znak mojej miłości i wierności. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.