VII Tydzień Biblijny

wpis w: Krąg Biblijny | 0

Tydzien Biblijny
Czas się wypełnił
i bliskie jest królestwo Boże.
Nawracajcie się
i wierzcie w Ewangelię! (Mk 1,15).
W dniach od 19 do 25 kwietnia 2015 roku Kościół w Polsce przeżywa siódmy Tydzień Biblijny. Mamy się z czego cieszyć! Już przez siedem kolejnych
lat jako duszpasterze i moderatorzy Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II możemy dziękować Panu Bogu za ten największy dar, jakim jest Jego Słowo, które – „gdy nadeszła pełnia czasu” – stało się ciałem i zamieszkało między nami w osobie Jezusa Chrystusa (por. J 1,14). Dar ten byłby
jednak trudno dostępny, gdyby to samo Słowo Boga nie przyszło do ludzi pod postacią Pisma świętego. To dlatego Liturgia Słowa jest nierozdzielnie złączona z Liturgią Eucharystii, a sam Jezus z Nazaretu rozpoczyna swą publiczną działalność wezwaniem do nawrócenia, aby każdy człowiek mógł przyjąć głoszoną mu Ewangelię. Zaiste, bez autentycznej wiary w Ewangelię nie ma prawdziwej wiary w Eucharystię! 

Pierwszy dzień Tygodnia Biblijnego to Niedziela Biblijna. Niech to będzie dzień wyjątkowo uroczystej celebracji Ewangelii i Eucharystii – jak nas tego uczy sam zmartwychwstały Pan, który najpierw uczniom idącym do Emaus wyjaśniał Pisma, a następnie łamał dla nich Chleb, aby ostatecznie otworzyć im oczy na Jego nową, zbawczą Obecność pośród nich i dla nich, jak im to z całą mocą obiecał: „Oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28,20).

Z myślą o jak najlepszym, duchowym przygotowaniu wiernych Kościoła w Polsce do przeżywania w dniach od 26 do 31 lipca 2016 roku Światowych Dni Młodzieży pod przewodnictwem Ojca Świętego Franciszka „Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II” rozpoczęło w ubiegłym roku publikację trzech opracowań poświęconych tematowi błogosławieństw. Wiadomo, że tematem tych Dni będą błogosławieństwa, które Jezus Chrystus kieruje do swoich uczniów i do całego świata. Równocześnie Kościół w Polsce będzie przeżywał 1050 rocznicę przyjęcia łaski wiary i chrztu. Po przybliżeniu błogosławieństw Apokalipsy, kierowanych przez zmartwychwstałego Pana do Kościoła prześladowanego, pragniemy w tym roku ukierunkować refleksję duszpasterzy i wiernych świeckich na błogosławieństwo, jakim jest sama wiara w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. Na treść tej książki składa się dziesięć rozdziałów, które mogą być wykorzystane jako podstawa do prowadzenia katechez dla dorosłych, kręgów biblijnych, źródło inspiracji do homilii, rozmyślania i modlitwy.

Prawdziwa wiara to wielka tajemnica: Boga wkraczającego ze swą łaską w życie człowieka i człowieka włączającego się swoim miłosnym posłuszeństwem w życie Boga! Najlepiej wyraża się w modlitwie i w ofierze – w zjednoczeniu z modlitwą i Ofiarą Jezusa Chrystusa – Pana i Zbawiciela. Niech siódmy Tydzień Biblijny będzie czasem takiej modlitwy i wiary, które inspirują do poświęcenia na wzór Abrahama, Mojżesza, Maryi, Syna Człowieczego, Piotra i Kościoła apostolskiego! Dopiero tak rozumiana i przeżywana wiara jest błogosławieństwem i jednoczy z Błogosławionym!

ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk
przewodniczący „Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II”

ZAPRASZAMY na stronę DZIEŁA BIBLIJNEGO